เจ้าอาวาส

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b4%e0%b8%95-1

พระราชศีลาจาร (บรรทม ฐิตปญฺโญ ป.ธ.๖)
อายุ ๘๕   พรรษา ๖๕  (พ.ศ.๒๕๕๙)

เกิดมื่อ วันพุธที่ ๑๓ เดือน มกราคม   พ.ศ. ๒๔๗๔ ณ ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

บิดาชื่อ นายคำมี มารดาชื่อ นางบับพา   นามสกุล เจียมจักร

อุปสมบท
เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน เมษายน  พ.ศ.๒๔๙๔ ณ วัดหนองคุ้ม ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม   จังหวัดปราจีนบุรี

โดยมี
พระครูประสาทศึกษากร วัดประสาทรังสฤษฎิ์ ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

พระครูวิจิตรสุตาลังการ วัดประสาทรังสฤษฎิ์ ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม   จังหวัดปราจีนบุรี   เป็นพระกรรมวาจาจารย์

พระอธิการบุญมี วัดศรีสุทธาวาส  ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม    จังหวัดปราจีนบุรี   เป็นพระอนุสาวนาจารย์

วิทยฐานะ

พ.ศ. ๒๔๘๕    สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนประชาบาลวัดหนองคุ้มจังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๔    สอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรี วัดหนองคุ้ม สำนักเรียนคณะจังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๘    สอบไล่ได้นักธรรมชั้นโท  วัดทัศนารุณสุนทริการาม  สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร
พ.ศ. ๒๕๐๒    สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๓  ประโยค
พ.ศ. ๒๕๐๔     สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๐๘     สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๐     สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค

งานปกครอง
.ศ. ๒๕๑๙    เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทัศนารุณสุนทริการาม รับธุระด้านภัณฑาคาริกพร้อมทั้งทำบัญชีรายรับ-จ่าย ของวัด
.ศ. ๒๕๒๓    ได้รับแต่งตั้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ – รักษาการเจ้าอาวาสวัดทัศนารุณสุนทริการาม
พ.ศ. ๒๕๒๔    เป็นเจ้าอาวาสวัดทัศนารุณสุนทริการาม
พ.ศ. ๒๕๓๒    เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๗    เป็นพระวินยาธิการประจำเขตพญาไท

งานการศึกษา
.ศ. ๒๕๐๖     เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมประจำวัดทัศนารุณสุนทริการาม
พ.ศ. ๒๕๓๕    เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง

สมณศักดิ์
.ศ. ๒๕๓๐   ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก (จร.ชอ.) ในราชทินนาม   ที่ พระครูศรีปัญญากร
พ.ศ. ๒๕๓๗  ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท (ทผจล.ชท.) ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๒   ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก (ทผจล.ชอ.) ในราชทินนามเดิม
.ศ. ๒๕๔๗   ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ (ทผจล.ชพ.) ในราชทินนามเดิม
.ศ. ๒๕๕๒   ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระมงคลบัณฑิต
พ.ศ. ๒๕๕๙
ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชศีลาจาร ไพศาลวุฒิคุณสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%94

————————————–