หนังสือสวดมนต์ปีใหม่วัดตะพาน

หนังสือสวดมนต์ข้ามปี

สวดตามกำหนดการโดยประมาณ คลิกดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ข้างล่าง

26176758_10214792233658460_221358341_n

%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c

ช่วงที่ ๑     ธัมมจักกัปปะวัตตะนะสูตร – มหาสมัยสูตร (๑๙.๐๐ – ๒๑.๔๕ น.)

 • บูชาพระรัตนตรัย
 • อาราธนาศีล/สมาทานศีล
 • อาราธนาธรรมจักร
 • ชุมนุมเทวดา
 • ปุพพะภาคะนะมะการะคาถา
 • สะระณะคะมะนะปาฐะ
 • นะมะการะสิทธิคาถา
 • นะโมอัฏฐะการะคาถา
 • ขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร
 • ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร
 • มหาสมัยสูตร
 • โส สา เต อัตถะลัทธา ต่อด้วย ภะวะตุ สัพพฯ
 • บรรยายธรรมตามสมควรแก่ธรรม

 

ช่วงที่ ๒    เจริญพระพุทธมนต์ ๑๒ ตำนาน (พระปริตร) (๒๑.๔๕ – ๒๓.๐๐ น.)

 • บูชาพระรัตนตรัย
 • อาราธนาศีล/สมาทานศีล (สำหรับผู้พึ่งมา)
 • อาราธนาพระปริตร
 • ชุมนุมเทวดา
 • ปุพพะภาคะนะมะการะคาถา
 • สะระณะคะมะนะปาฐะ
 • นะมะการะสิทธิคาถา
 • สัมพุทเธ
 • นะโมอัฏฐะการะคาถา
 • ขัดต้นตำนาน (มังคะละสูตร)
 • มังคะละสูตร (๑)
 • ระตะนะสูตร (๒)
 • กะระณียะเมตตะสูตร (๓)
 • ขันธะปริตตะสูตร (๔)
 • ฉันทันตะปริตตะสูตร (๕)
 • โมระปริตตะสูตร (๖)
 • วัฏฏะกะปริตตะสูตร (๗)
 • ธะชัคคะปริตตะสูตร (๘)
 • อาฏานาฏิยะปริตตะสูตร (๙)
 • อังคุลิมาละสูตร (๑๐)
 • โพชฌังคะปริตตะสูตร (๑๑)
 • อะภะยะปริตตะสูตร (๑๒)
 • คาถาโพธิบาท
 • คาถามงคลจักรวาฬ ๘ ทิศ
 • คาถาสวดไหว์บารมี ๓๐ ทัศ
 • มงคลจักรวาฬใหญ่
 • บรรยายธรรมตามสมควรแก่ธรรม

 

ช่วงที่ ๓    ถวายพรพระ (๒๓.๓๐ – ๒๔.๐๐ น.)

 • บูชาพระรัตนตรัย
 • อาราธนาศีล/สมาทานศีล (สำหรับผู้พึ่งมา)
 • ปุพพะภาคะนะมะการะ
 • พุทธานุสติ – ธัมมานุสติ – สังฆานุสติ
 • พุทธชัยมงคลคาถา
 • เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
 • ชัยปริตตะคาถา
 • ภะวะตุ สัพพฯ

%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c

%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%b5-19-12-59

หนังสือสวดมนต์ข้ามปีวัดทัศนารุณสุนทริการาม ๒๕๖๐-๖๑

ปรมราชินีนาถาภิถุติปสิทธิวรทานคาถา

1-9-1024x576

ปรมราชินีนาถาภิถุติปสิทธิวรทานคาถา

ปะระมะราชินีนาถา                   สิริกิตติ มะหายะสา

ปุญญาธิการะสัมปันนา                       ทัยยานัง สิริวัฑฒะกา

ธัมมิกา ธิติสัมปันนา                         สัพพะทา ทีฆะทัสสินี

สัมพุทธะสาสะเนเยวะ                         วิปปะสันเนนะ เจตะสา

สัมพุทธะมามะกา อัคคา                      ภิยโย ตัง อุปะถัมภะติ

ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกเข                    ภะยัปปัตเต จะ นิพภะเย

สัพพะทัยเยปิ กาเรติ                          มะหาการุญญะเจตะสา

เมตโตทะเกนะ โตเสติ                         ฆัมเม เทโววะ เมทะนิง

ยัตถะ อัจโจทะกัง โหติ                       ตัง กาเรติ สะโมทะกัง

ยัตถะ อัปโปทะกัง โหติ                       ตัง กาเรติ ปะโหนะกัง

ยัง ยัง ภะชะติ ภูมินทา                       ตัง ตัง สุขัง ปะกุพพะเต

เย อุปายา กะตา โหนติ                       ภาสิตา จาปิ จินติตา

สัพเพ เต รัฏฐะวาสีนัง                        สุขัตถายะ ปะวัตตะเร

สัมมาอาชีวะเมเตสัง                          วิเนติ อุปะถัมภะติ

ภิยโย ผาสุวิหารายะ                          ธะนาคะมังนุพรูหิตุง

สิปปะอาชีวะเวมัชฌัง                         กาเรติ อะนุกัมปะกา

ตัสมา สัมภาวิตา โหติ                        ปะชายะ มาตุฐานิยา

สัพพะทัยยา อิมาคัมมะ               สันติมัคคานุสาสะกัง

เอกะจิตตา สะมัคคา จะ                       รัฏฐัง วัฑเฒนติ สัพพะโส

รัฏฐัสสะ เอกะรัชชัญจะ                       ธัมมะนุญญัญจะ รักขะเร

ปะระมะราชินีทานิ                    ปัญจาสีติสะมายุกา

อีทิเส มังคะเล กาเล                          เทมัสสา วะระมังคะลัง

ระตะนัตตะยานุภาเวนะ                        ระตะนัตตะยะเตชะสา

ปะระมะราชินี เสฏฐา                          ทัยยิกานัง มะหาคุณา

ทีฆายุกา อะโรคา จะ                          นิททุกเข อะกุโตภะยา

วัณณูเปตา พะลูเปตา                        สุขิตา โหตุ สัพพะทา

อันตะรายูปะสัคคา จะ                        วินัสสันตุ จุปัททะวา

จินติตา สัพพะจินตาปิ                        ปะริปูเรตุ สัพพะโส

จิรัง รัชเช ปะติฏฐาตุ                         ปะติฏฐา ทัยยะวาสินัง

เต ปุตตะธีตุนัตตาโร                  ญาติสาโลหิตา จิเม

ทัยยิกา จะ มะหามัจจา                       สุขิตา โหนตุ สัพพะทา

ทัยยะชาติ วิโรเจตุ                            สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

อิทธิง ปัปโปตุ เวปุลลัง                      วิรุฬหิง จุตตะริง สะทา

จิรัง โลเก ปะติฏฐาตุ                         สัมมาสัมพุทธะสาสะนันติฯ

บท ปรมราชินีนาถาภิถุติปสิทธิวรทานคาถา เป็นคาถาที่มหาเถรสมาคมแต่งถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงสถิตในพระราชสถานะ “แม่ของแผ่นดิน” ทรงเป็นศูนย์รวมน้ำใจภักดิ์ ทำให้เกิดความกลมเกลียวพร้อมเพรียงนำพาประเทศไทยให้วิวัฒนา ดำรงเอกราช อภิบาลรักษาประเทศชาติให้ยั่งยืนสถาวร ด้วยเดชานุภาพแห่งพระรัตนตรัย ขอทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงปราศจากโรคันตราย นิราศร้างห่างภัยพิบัติอุปัทวทุกข์ ทรงเจริญพระพรรณ สุข พล ทุกประการ เสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญอันมั่นคงในดวงใจไทย ไปตราบกาลนาน


money-vert

คำแปลคาถาถวายพระพรชัยมงคล

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเจริญพระราชอิสริยยศยิ่ง ทรงถึงพร้อมด้วยพระบุญญาธิการ และทรงรุ่งเรืองด้วยพระราชสิริ เป็นมิ่งขวัญ ของปวงประชา มีพระราชญาณทัศนะอันกว้างไกล และมั่นคงในธรรม มีพระราชศรัทธาเลื่อมใสและได้ทรงทำนุบำรุง พระบวรพุทธศาสนาด้วยดีเสมอมา โดยฐานะแห่งพุทธมามกะแลศาสนูปถัมภิกาอันเลิศ ทรงปัดเป่าทุกข์ภัยที่บังเกิดแก่ชาวไทย ให้ดับสูญไปได้ด้วยดี ทรงประคับประคองผู้ที่ประสบภัยพิบัติ ให้ประสบสวัสดิ์สร่างพ้นจากทุกขภาวะด้วยอำนาจแห่ง พระมหากรุณาธิคุณ พระเมตตาธรรมประดุจสายฝนฉ่ำอันค้ำจุนเมทนีดลให้แช่มชื่นได้ แม้ในฤดูแล้งอันแห้งผาก ยังพสกนิกรเป็นอันมาก ให้รื่นเริงยินดี ทรงบันดาลดุลยภาพให้บังเกิดมีแก่แหล่งน้ำลำธาร พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานใดๆ ความสุข สำราญก็บังเกิดได้ ณ สถานนั้นๆ ด้วยบรรดาโครงการอันเนื่องแต่พระราชเสวนีย์ และพระราชดำริ ที่ล้วนเป็น เพื่อความ ผาสุกร่มเย็นแห่งมหาชน ทรงแนะแนวทางการประกอบสัมมาชีพ พร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชินูปถัมภ์ ทรงเป็น ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการศิลปาชีพ เพื่อเพิ่มพูนธนสารสมบัติ เสริมสร้างความอยู่ดีกินดี เหตุฉะนี้ จึงทรงสถิตใน พระราชสถานะ “แม่ของแผ่นดิน

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระองค์นั้น ทรงเป็นศูนย์รวมน้ำใจภักดิ์ ในสมาน สมัครเป็นหนึ่งเดียว ยังให้เกิดความกลมเกลียวพร้อมเพรียงกันนำพาประเทศไทยให้วิวัฒนา สามารถดำรงเอกราช นิติธรรม และแบบแผนประเพณีอันเหมาะควรแก่การอภิบาลรักษาประเทศชาติ ให้ยั่งยืนสถาวร

บัดนี้ บรรลุมหามงคลกาลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ปวงอาตมภาพ ขอถวายพระพรแด่สมเด็จ พระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณพ้นที่พรรณนา แก่มหาชนชาวไทย ด้วยเดชานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย ขอให้ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงปราศจากโรคันตรายนิราศร้างห่างภัยพิบัติ- อุปัทวทุกข์ ทรงเจริญพระพรรณ สุข พล ทุกประการ มีพระราชปณิธานปรารถนาในการใด ขอจงสัมฤทธิ์ได้ สมพระราชประสงค์ เสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญอันมั่นคงในดวงใจไทย ไปตราบกาลนาน

อนึ่ง ขอพระบรมราชวงศประยูร ทรงบริบูรณ์ด้วยพระชนมสุขสิริโสตถิ์ ขอความผาสุกรุ่งโรจน์ จงบังเกิด มีแก่สมณพราหมณาจารย์มุขอำมาตย์ราชมนตรี และประชาชนทั้งปวง ขอประเทศชาติจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ด้วยความสำเร็จแห่งสมบัติทั้งปวง และถึงซึ่งความเจริญงอกงามไพบูลย์ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ตลอดกาลทุกเมื่อ ขอพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงจีรังสถิตประดิษฐาน ดำรงมั่นบนโลกนี้ สิ้นกาลนานเทอญฯ

ขอถวายพระพร

คณะสงฆ์วัดทัศนารุณสุนทริการาม (วัดตะพาน) กรุงเทพมหานคร